History

IEEE RCAR 2018

Location: Kandima, Maldives
Time: August 1-5, 2018
General Chair:
Yunhui Liu, Chinese University of Hong Kong
Program Chair:
Yajing Shen, City University of Hong Kong

IEEE RCAR 2017

Location: Okinawa, Japan
Time: July 14-18, 2017
General Chair:
Yantao Shen, University of Nevada
Program Chair:
Aiguo Ming, University of Electro-Communications

IEEE RCAR 2016

Location: Angkor Wat, Cambodia
Time: June 6-10, 2016
General Chair:
Hesheng Wang, Shanghai Jiao Tong University
Program Chair:
Ming Liu, City University of Hong Kong

IEEE RCAR 2015

Location: Changsha, China
Time: June 24-26, 2015